Usluge
k.usluga@skovacin.hr

Prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 28., članka 30., 31., 32., i 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 12. sjednici, od 07. lipnja 2019. godine, donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, 04/19)


Na temelju članka 33. stavak 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine br. 94/13 i 73/17, 14/19), članka 19. stavak 3. Uredbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 50/17) te članka 36. Statuta Općine  Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 5/13, 13/13 - pročišćeni tekst i 2/18), Načelnica Općine Rogoznica, na prijedlog Škovacin d.o.o., donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

GLOMAZNI I ZELENI OTPAD

ŠKOVACIN d.o.o. će, isključivo na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta glomazni i zeleni otpad (grane, lišće, trava i sl.), u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno.
Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog otpada) na javnim površinama.

Obuhvatnost organiziranog prikupljanja i odvoza otpada je 100 %. Na javnim površinama postavljeno je 196 kontejnera zapremnine 1100 L za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.


Lokacije zelenih otoka u Općini Rogoznica: https://skovacin.hr/komunalno-poduzece/zeleni-otoci-18


OPASNI OTPAD

Opasni otpad predstavlja veliku opasnost za okoliš. U opasni otpad ubrajamo lijekove, baterije, akumulatore, rabljeno motorno ulje, boje, lakove, otapala, elektronički otpad, različite kemikalije, pesticide, herbicide i sl.

Baterije i akumulatore možete besplatno predati trgovinama u kojima ste ih kupili.
Stare lijekove možete besplatno predati ljekarnama.

Za ostale vrste opasnog otpada obratite se tvrtki CIAN, tel. 021 / 540 190, http://www.cian.hr/

 

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada / Mixed Municipal Waste Collection Schedule

Od 01. listopada 2020. započeti će preuzimanje miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika, a varijabilni dio računa ovisiti će o mjesečnom broju pražnjenja spremnika svakog pojedinog korisnika.

Molimo da na dane odvoza miješanog komunalnog otpada iznesete spremnik do 05:00 h ujutro pred objekt ili do najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup. Spremnike uklonite s mjesta preuzimanja istog dana, odmah nakon preuzimanja spremnika. Vreće koje se budu nalazile izvan (za njih predviđenih) spremnika neće se odvoziti. Raspored odvoza i dodatne informacije pronađite u članku.

--------------------------------------------------------------

Mixed municipal waste collection at the users' billing sites will commence on October 1st 2020. The variable billing fee will depend on the number of monthly waste collections for each billing site individually.
Please, bear in mind that waste bins are to be set outside the billing site no later than 5:00am on scheduled collection day. Consequently, they are to be removed from the collection point the same day, immediatelly after the collection. Bags of waste  that are left outside the bins will not be collected as all waste should be presented in a bin. Please see the schedule and additional instructions in the article.

NEPROPISNO ODLAGANJE GLOMAZNOG OTPADA

Škovacin d.o.o. Rogoznica na ovaj način podsjeća sve svoje korisnike na pravo besplatnog, ali i obvezu adekvatnog zbrinjavanja glomaznog otpada kako bi se izbjegli prizori njegova nekontroliranog i nepropisnog odlaganja na javno prometnim površinama i ostalim površinama koje nisu namijenjene za odlaganje otpada. ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta glomazni i zeleni otpad (grane, lišće, trava i sl.), u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada naplaćuje se po cijeni od 625,00 kuna (500,00 kuna +PDV) po spremniku od 7 m³. Također, davatelj usluge će, na pisani zahtjev Korisnika, bez dodatne naknade, jednom godišnje, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta zeleni otpad (grane, lišće, trava i sl.), u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja zelenog otpada naplaćuje se po cijeni od 187,5 kuna (150,00 kuna +PDV) po jednom Piaggiu vozilu cca 1,7 m³.

Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog otpada) na javnim površinama.

Odlaganje građevnog, krupnog, opasnog ili sl. otpada na javnim površinama nije dozvoljeno. Također, takvo ponašanje je neprihvatljivo, neodgovorno, nerazborito i kažnjivo. Navedeno, osim što je estetski i higijenski problem, predstavlja i veliki problem prilikom organizacije posla s obzirom da je teško pretpostaviti gdje će nas što dočekati, a onda to znači možebitnu dodatnu upotrebu radne snage, opreme i vozila te, nažalost, moguće kašnjenje u redovnom obavljanju djelatnosti sakupljanja i prijevoza otpada.

Molimo građane koji imaju priliku sresti se sa divljim odlaganjem bilo kakve vrste otpada ili  sličnim situacijama da iste, ako su u mogućnosti, zabilježe fotografijom ili drugim načinom (podatke vozila, osobe koja prekršaj čini, kao i lokaciju izvršenja) i prijave prekršaj čim prije komunalnom redarstvu Općine Rogoznica, na 022 559 040, opcina.rogoznica@si.htnet.hr ili izvrše dojavu na adresu komunalnog poduzeća: k.usluga@skovacin.hr , info@skovacin.hr .

Korisnike usluge svakako podsjećamo i da odvajaju različite vrste otpada i odlažu ih u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Lokacije potražite OVDJE.

 

Obavijest o odgađanju početka prikupljanja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika

Uprava Društva Škovacin d.o.o., u suradnji i dogovoru s Općinom Rogoznica, zajednički donosi mjeru odgađanja početka prikupljanja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu svakog pojedinog korisnika, koja je bila predviđena od 01.04.2020., a u nastojanju da se ograniči i smanji rizik prijenosa bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom.
Korisnike javne usluge molimo da miješani komunalni otpad do daljnjeg odlažu, kao i dosad, u velike spremnike postavljene na javnoj površini
.
Usluga na način koji podrazumijeva preuzimanje miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu svakog pojedinog korisnika bit će uspostavljena čim se za to ostvare uvjeti.

O prestanku važenja ove mjere i možebitnim izmjenama korisnici usluge bit će pravovremeno obaviješteni putem internetske stranice pružatelja usluge: www.skovacin.hr

Zahvaljujemo na razumijevanju. 

                                                                                                                                                                                  Škovacin d.o.o.

Obavijest o promjenama u radu sa strankama, od 16.03.2020.

OBAVIJEST

Sukladno naputku Stožera civilne zaštite po pitanju suzbijanja širenja koronavirusa, službe Škovacin d.o.o., od 16. ožujka 2020. do daljnjega prestaju s primanjem stranaka. Djelatnici će i dalje biti dostupni za radnog vremena, na broj telefona 022/558-427 i e-mail adresama: k.usluga@skovacin.hr, parking@skovacin.hr, groblja@skovacin.hr, riva@skovacin.hr

16. ožujka 2020.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Škovacin d.o.o.

NOTICE

In accordance with the National Civil Protection Directorate's instructions, regarding the suppression of the coronavirus spread, Škovacin Ltd's offices will be closed to the public for in-person communication, starting March 16th until further notice. You can reach us during office hours, by phone 00385.22.558.427 and e-mail: k.usluga@skovacin.hr, parking@skovacin.hr, groblja@skovacin.hr, riva@skovacin.hr

March 16, 2020

                                                                                                                                                                                  Škovacin Ltd.

Korisne poveznice:

Brojeve dežurnih teritorijalno nadležnih epidemiologa možete naći ovdje

Koronavirus – najnovije preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public, World Health Organization

Plaćajte svoje račune bez naknade - isključivo u poslovnicama Hrvatske pošte

Komunalnu uslugu prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada možete platiti bez naknade u svim poslovnicama Hrvatske pošte  na području Šibensko-kninske županije.

Hrvatska pošta d.d. poslovnica Rogoznica nalazi se na adresi Obala kneza Domagoja BB.