Usluge
k.usluga@skovacin.hr

Prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 28., članka 30., 31., 32., i 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19), Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 12. sjednici, od 07. lipnja 2019. godine, donosi Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, 04/19)


Na temelju članka 33. stavak 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine br. 94/13 i 73/17, 14/19), članka 19. stavak 3. Uredbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 50/17) te članka 36. Statuta Općine  Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 5/13, 13/13 - pročišćeni tekst i 2/18), Načelnica Općine Rogoznica, na prijedlog Škovacin d.o.o., donosi Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

GLOMAZNI I ZELENI OTPAD

ŠKOVACIN d.o.o. će, isključivo na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta glomazni i zeleni otpad (grane, lišće, trava i sl.), u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno.
Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog otpada) na javnim površinama.

Obuhvatnost organiziranog prikupljanja i odvoza otpada je 100 %. Na javnim površinama postavljeno je 196 kontejnera zapremnine 1100 L za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.


Lokacije zelenih otoka u Općini Rogoznica: https://skovacin.hr/komunalno-poduzece/zeleni-otoci-18


OPASNI OTPAD

Opasni otpad predstavlja veliku opasnost za okoliš. U opasni otpad ubrajamo lijekove, baterije, akumulatore, rabljeno motorno ulje, boje, lakove, otapala, elektronički otpad, različite kemikalije, pesticide, herbicide i sl.

Baterije i akumulatore možete besplatno predati trgovinama u kojima ste ih kupili.
Stare lijekove možete besplatno predati ljekarnama.

Za ostale vrste opasnog otpada obratite se tvrtki CIAN, tel. 021 / 540 190, http://www.cian.hr/

 

Plaćajte svoje račune bez naknade - isključivo u poslovnicama Hrvatske pošte

Komunalnu uslugu prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada možete platiti bez naknade u svim poslovnicama Hrvatske pošte  na području Šibensko-kninske županije.

Hrvatska pošta d.d. poslovnica Rogoznica nalazi se na adresi Obala kneza Domagoja BB.